ZAPRASZAMY na Roczne Studium Biblii w ramach formacji Ruchu Wiernych Serc. Roczne Studium Biblii jest propozycją 12 spotkań biblijnych odbywających się raz w miesiącu przez okres od września 2019 do sierpnia 2020 roku. W tej edycji Studium planowane są spotkania w następujących Ogniskach – www.ogniska.sychar.org :
1. Warszawa – Skaryszewska
2. Warszawa – Ursynów
3. Poznań
4. Łódź
5. Wrocław
6. Lublin
7. Łuków
8. Skierniewice
9. Ostrów Mazowiecka
10. Toruń
11. Rychwałd
12. Włocławek
13. Kraków
14. Ostrowiec Świętokrzyski

UWAGA!!!
Spotkania odbywają się w zamkniętej grupie. Grupa raz utworzona we wrześniu nie może być uzupełniana w ciągu całego roku. W następnym roku we wrześniu są tworzone kolejne grupy na kolejny rok formacji.

Warunki uczestnictwa w Studium (poziom 1: ugruntowanie):

– pragnienie trwania w wierności Bogu i współmałżonkowi pomimo niewierności drugiej strony (choć przynależność do RWS nie jest wymagana);
– pragnienie umacniania się w Chrystusie i Jego słowie;
– gotowość systematycznego uczęszczania na wszystkie spotkania i wykonywania zadań domowych oraz rzetelne zapoznanie się z tematem spotkania, na którym się nie było.
Osoby, które opuszczą któreś ze spotkań mają możliwość otrzymania materiału formacyjnego drogą mailową do samodzielnego studiowania. Trzy nieobecności pod rząd skutkują tym, że dana osoba nie może brać udziału w dalszych zajęciach aż do września, kiedy zostanie utworzona nowa grupa i rozpoczęty nowy kurs.

Tematy spotkań:

1. Jezus rozwiązujący moje problemy: „Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa” (Ef 1,5)
– Skąd mogę wiedzieć, że ktoś w ogóle mnie kocha? Od czego zależy moje poczucie własnej wartości? Czy śmierć Jezusa ma wpływ na moje życie? Czy Jezus realnie potrafi rozwiązywać problemy, z jakimi się borykam na co dzień?
2. Wartość łaski uświęcającej: „Daniel powziął postanowienie, by się nie kalać potrawami królewskimi” (Dn 1,8)
– Daniel został wbrew woli zesłany do obcego kraju, gdzie panowało bałwochwalstwo, rozpusta i dążenie do materialnych wygód. Dlaczego wybrał inną drogę i za wszelką cenę chciał zachować czystość przed Bogiem? Jak reagowało otoczenie? Jak zachował się Bóg? Jakie były przyczyny i skutki późniejszego sukcesu Daniela?
3. „Lepiej cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle” (1P 3,17)
– Dlaczego cierpienie dotyka niewinnych ludzi? Czy sprawiedliwe i uczciwe postępowanie gwarantuje życie bez cierpienia? Dlaczego św. Piotr dwukrotnie przywołuje Jezusa jako przykład niewinnego cierpienia (1P 2,19-25 i 3,13-18)? Na co możemy liczyć, jeśli cierpimy, czyniąc dobrze?
4. Przemiana w Jezusa: „wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu [Boga], według obrazu Tego, który go stworzył” (Kol 3,10)
– Czy jakikolwiek człowiek jest idealny? Czy dążenie do ideału ma sens? Czy możliwe jest odbudowanie w nas obrazu Boga?
5. Naśladowanie Jezusa: „Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa” (1 Kor 11,1)
– W czym i jak możemy naśladować Jezusa Chrystusa? Jak to robił św. Paweł? Jakie są z tego korzyści?
6. Zakres i możliwości pracy nad sobą: „Nie bądź mściwy i nie chowaj urazy do współrodaków, ale miłuj bliźniego jak samego siebie!” (Kpł 19,18 BP*)
– Czy mogę sam siebie ukształtować w taki sposób, by Bóg był zadowolony? Co mogę zmienić w sobie sam, a co tylko za pomocą łaski Boga i Ducha Świętego? Co mam zrobić, by Bóg mógł pracować nade mną?
7. Rozpoznawanie woli Boga: „to czyńcie zgodnie z wolą Boga waszego” (Ezd 7,18)
– Czy Bóg ma plan dla mojego życia? Jaka jest jego wola względem mnie? Jak mogę poznać Jego wolę?
8. Pełnienie woli Boga: „A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz przed Panem” (Jon 1,3)
– Czy Jonasz znał wolę Boga? Czy chciał ją wypełnić? Co nie pasowało Jonaszowi? Dlaczego ostatecznie wola Boga została spełniona? Czy Jonasz był z tego powodu zadowolony? W czym jestem podobny do Jonasza?
9. „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5,44)
– Dlaczego Jezus wymaga, byśmy kochali tych, którzy nas krzywdzą? Jak zdobyć się na przebaczenie? Jak okazać nieprzyjacielowi, że się go kocha?
10. Ocena swojego życia: „Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem” (2Tym 4,7 BW**).
– Jak wygląda mój codzienny rachunek sumienia? Jak wyglądałoby moje spotkanie z Bogiem, gdyby dzisiaj rozpoczął się Sąd Ostateczny? Dlaczego pomimo wielu niepowodzeń i cierpień św. Paweł był przekonany, że wykonał dobrą robotę? Co przeszkadza w tym, bym mógł tak samo pozytywnie ocenić swoje dokonania?
11. „Zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21)
– Jak można odpowiadać błogosławieństwem na złorzeczenie (Rz 12,14)? Czy można nauczyć się pozytywnie reagować na doznawane krzywdy? Jak reagował Pan Jezus na prowokacje, obelgi, fałszywe oskarżenia i na przemoc?
12. „Musisz stanąć przed Cezarem” (Dz 27,24)
– Bardzo często znajdujemy się nie w takiej w sytuacji, w jakiej byśmy chcieli, jednak każda sytuacja daje możliwość pełnienia woli Bożej. Święty Paweł nie chciał, by go fałszywie oskarżano przed sądem, nie chciał procesów, nie potrzebował udowadniać swojej niewinności. Jak to się stało, że uwięzienie i procesy św. Pawła przyniosły wiele pozytywnych skutków?

Cele do osiągnięcia:
– byśmy zdobyli się na zaufanie Jezusowi i pozwolili Mu rozwiązywać nasze problemy,
– byśmy uczyli się obiektywnie oceniać zachodzące w życiu zmiany zarówno pod kątem własnych osiągnięć, jak i bezpośredniego działania Boga,
– byśmy pełnili wolę Boga w swoim życiu (w sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się) i przynosili Mu chwałę w każdym działaniu,
– byśmy ciągle podejmowali wysiłek samowychowania.

Studium opracował: Mirosław Rucki
Konsultacje duszpasterskie: ks. Paweł Dubowik
*BP (Biblia Poznańska) – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1999.
** BW (Biblia Warszawska) – Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975.

Informacje podawane są również na stronie Forum Pomocy w dziale RWS: https://www.kryzys.org/viewforum.php?f=100 .

ZAPRASZAMY na Rekolekcje Ruchu Wiernych Serc w Józefowie k. Warszawy – 29.11-01.12.2019. Szczegóły podamy wkrótce.